Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Zadanie 2 modul podstawowy
Sławek - 2008/01/02 12:04
Pytania przykładowe, Moduł podstawowy '05,

1- Opakowanie o kodzie 1 - 3H2/X/0503/D:
A. na pewno zostało wyprodukowane w Niemczech;
B. moze byc uzywane tylko do maja 2005r przy przewozie materiału zracego o nr UN 2031
zawierajacego wiecej niz 55% kwasu azotowego;
C. moze byc uzywane do maja 2008r przy przewozie materiału zracego o nr UN1829;
D. ma przyporzadkowana grupe pakowania zalecana dla materiałów klasy 1;
E. moze posiadac maksymalna pojemnosc 60 litrów;

2 - Urzadzenie sterujace wyłacznikiem akumulatora jest wymagane w kabinie kierowcy przy przewozie
A. pojazdem FL;
B. w sztukach przesyłki materiału UN0241 w ilosci 45kg;
C. w cysternie UN3371;
D. luzem;
E. kazdym pojazdem, jezeli ilosc przewozonych materiałów niebezpiecznych jest wieksza niz podana pod 1.1.3.6;

3 - Kontener-cysterna powinien zostac poddany badaniu nadzwyczajnemu
A. jesli cysterna uczestniczyła w wypadku;
B. jesli cysterna była modernizowana;
C. jesli cysterna była naprawiana;
D. Umowa ADR nie definiuje pojecia badanie nadzwyczajne;
E. przez upowaznionego rzeczoznawce;

4 - W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartosci granicznych poziomu promieniowania podanych w
przepisach ADR:
A. prowadzacych do narazenia awaryjnego informacja o niezgodnosci powinna byc przekazywana
natychmiast;
B. nadawca informuje przewoznika, jezeli niezgodnosc została stwierdzona podczas załadunku;
C. przewoznik informuje nadawce, jezeli niezgodnosc została stwierdzona podczas przewozu;
D. odbiorca informuje nadawce, jezeli niezgodnosc została stwierdzona przy odbiorze;
E. nadawca informuje odbiorce, jezeli niezgodnosc została stwierdzona przy przewozie;

5 - Zakaz ładowania razem:
A. do tego samego pojazdu nie obowiazuje w przypadku uzycia kontenerów;
B. jest stosowany równiez, gdy maja zastosowanie przepisy podrozdział 1.1.3.1;
C. obowiazuje, gdy pojazd jest załadowany butlami po gazie klasy 2 i sztukami przesyłki 1.4G i nie
zostały przekroczone ilosci ograniczone zgodnie z 1.1.3.6;
D. do tego samego pojazdu obowiazuje równiez wtedy, gdy rózne towary niebezpieczne sa pakowane do jednej sztuki przesyłki;
E. zwiazany jest z ograniczeniami masowymi dotyczacymi towarów klasy 1; 4.1; 5.2;

6 - Na tabliczce znamionowej cysterny lub kontenerze-cysternie powinny byc zawarte nastepujace dane
A. data badania odbiorczego;
B. tabliczka na kontenerze cysternie nie jest wymagana;
C. cisnienie próbne;
D. miesiac i rok produkcji;
E. data nastepnego badania okresowego;

7 - Jezeli pojazdy przewozace materiały i przedmioty klasy 1 poruszaja sie w kolumnie, odległosc miedzy
kolejnymi jednostkami transportowymi zgodnie z ADR moze wynosic:
A. 55m;
B. 50m;
C. 20m;
D. nie ma ograniczen co do odległosci;
E. 25m;

8 - Przepisy dotyczace pakowania lub zakazu ładowania razem róznych towarów przedstawione sa:
A. w załaczniku B do Umowy ADR;
B. w załaczniku A do Umowy ADR;
C. w czesci 7 Umowy ADR;
D. w załaczniku A oraz B do Umowy ADR;
E. w czesci 4 Umowy ADR;

9 - Do przewozu materiału , który podczas przewozu moze przejsc w stan ciekły dopuszcza sie nastepujace
opakowania:
A. dla materiałów I grupy pakowania DPPL. z kodem 31A;
B. bebny z kodem 1D;
C. DPPL z kodem 11F;
D. bebny z kodem 1A1;
E. materiał taki mozna przewozic wyłacznie w cysternie;

10 - Który z podanych nizej podpunktów jest własciwy do zakazów ładowania razem do tego samego pojazdu zgodnie z ADR?
A. zakazy ładowania razem maja zastosowanie do ładowania razem do tego samego kontenera;
B. zakazy ładowania razem maja zastosowanie do ładowania razem na ten sam pojazd;
C. w ADR nie ma przewidzianych zadnych zakazów ładowania razem;
D. zakazy ładowania razem do tego samego pojazdu nie obowiazuja w stosunku do kontenerów;
E. zakazy ładowania razem do tego samego pojazdu obowiazuja, kiedy rózne towary niebezpieczne sa ładowane do jednej sztuki przesyłki;

11 - Zakazy ładowania razem dla przewozów materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR:
A. nie obowiazuja wewnatrz kontenera o pełnych scianach w transporcie morskim;
B. obowiazuja, gdy jest to zabronione na podstawie tabeli, utworzonej w oparciu o zastosowane
nalepki ostrzegawcze;
C. nie obowiazuja wewnatrz kontenera;
D. obowiazuja tylko w transporcie kolejowym;
E. obowiazuja wewnatrz kontenera;

12 - Swiadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych moze zawierac :
A. ograniczenia w stosowaniu hierarchii cystern;
B. jego waznosc okreslona na dwa lata;
C. potwierdzenie wydania przez wystawiajacego z kraju innego niz kraj rejestracji pojazdu;
D. wymagania konstrukcyjne dla pojazdów;
E. spełnienie wymagan dotyczacych zwalniacza;

13 - Wydawane przez własciwa władze zezwolenie na wykonywanie operacji transportowych(swiadectwo
dopuszczenia) jest wymagane w przypadku:
A. gdy wskazuje na to przepis szczególny TM w kol (13) tab. A działu 3.2;
B. przewozu towarów klasy 1 zaliczonych do pozycji UN0190;
C. przewozu towarów kl. 1 zaliczonych do okreslen "i.n.o";
D. przewozu niektórych towarów kl. 1 pakowanych zgodnie z instrukcja pakowania P101;
E. gdy wskazuje na to przepis szczególny TA2 w kol (13) tab. A działu 3.2;

14 - Do obowiazków przewoznika nalezy:
A. uzupełnic otrzymany dokument przewozowy zgodnie z przepisami ADR;
B. sprawdzic czy pojazd nie jest nadmiernie załadowany;
C. upewnic sie, ze w pojezdzie znajduje sie wymagane wyposazenie;
D. usunac nalepki ostrzegawcze z oczyszczonych opakowan;
E. uzupełnic brakujace oznakowanie sztuk przesyłek wymagane przez przepisy ADR;

15 - Roczne sprawozdanie z działalnosci przedsiebiorstwa w zakresie transportu drogowego towarów
niebezpiecznych:
A. wypełnia sie podajac ilosci przewozonych towarów niebezpiecznych wyłacznie w tonach i [m3];
B. powinno byc sporzadzone przez przedsiebiorce;
C. wypełnia sie podajac ilosci przewozonych towarów niebezpiecznych w nastepujacych jednostkach kilogramy, litry, bekerele lub gramy;
D. powinno byc sporzadzone przez doradce DGSA;
E. nie jest zobowiazany złozyc przedsiebiorca przewozacy okazjonalnie UN1202 w cysternie;

16 - Zwolnienia z wymagan ADR dotycza:
A. przewozu w cysternie gazu duszacego znajdujacego sie w stanie gazowym, którego cisnienie w
temp. 15°C jest ni zsze niz 200 kPa;
B. materiału o nr UN1017 przewozonego w ilosci 40 kg;
C. kazdego sposobu przewozu;
D. przewozu luzem w DPPL;
E. niektórych sposobów przewozu;

17 - Pojazd typu AT:
A. we wszystkich przypadkach moze byc zastapiony pojazdem typu FL;
B. jest wymagany dla nadtlenku wodoru;
C. moze słuzyc do przewozu materiałów wybuchowych;
D. jest wymagany przy przewozie kontenera-cysterny o pojemnosci 2[m3];
E. jest wymagany dla materiału o numerze UN 1361;

18 - Oznakowanie cysterny przenosnej przeznaczonej do przewozu materiałów klas 3-9 powinno zawierac:
A. podcisnienie obliczeniowe;
B. zewnetrzne cisnienie obliczeniowe;
C. nazwe uzytkownika;
D. najwieksza dozwolona mase ładunku;
E. nazwe materiału(ów) dopuszczonych do przewozu;

19 - Które wymagania szczególne cystern odpowiadaja poszczególnym skrótom
A. TA - zatwierdzenie typu
B. TC - konstrukcja
C. TE - wyposazenie
D. TT - badania
E. TM - znakowanie

20 - Oznakowanie cysterny stałej powinno zawierac:
A. nazwe materiału(ów) dopuszczonych do przewozu;
B. najwieksza dozwolona mase ładunku;
C. nazwe uzytkownika;
D. zewnetrzne cisnienie obliczeniowe;
E. podcisnienie obliczeniowe;

21 - Brak numeru rozpoznawczego zagrozenia w tabeli A w dziale 3.2 w kolumnie 20 oznacza:
A. towar nie moze byc przewozony luzem;
B. towar moze byc przewozony w sztukach przesyłki;
C. niepełna klasyfikacje towaru;
D. zakaz przewozu w kontenerach;
E. ograniczenia w ilosci podczas przewozu luzem;

22 - Cysterny stałe wg ADR powinny byc poddane nastepujacym badaniom:
A. badaniu nadzwyczajnemu co 3 lata;
B. badaniom odbiorczym;
C. jezeli przeznaczone sa do przewozu materiałów klasy 8 wszystkie badania przeprowadzane sa co rok.
D. badaniom okresowym maksymalnie, co 6 lat dla cystern do gazów skroplonych schłodzonych;
E. corocznej rewizji wewnetrznej i zewnetrznej w zwiazku z badaniami przeprowadzonym w celu
uzyskania swiadectwa dopuszczenia;

23 - Oznakowanie MEGC przeznaczonego do przewozu gazów nieschłodzonych powinno zawierac:
A. podcisnienie obliczeniowe;
B. nazwe uzytkownika;
C. nazwe materiału(ów) dopuszczonych do przewozu;
D. najwieksza dozwolona mase ładunku;
E. zewnetrzne cisnienie obliczeniowe;

24 - Numery znajdujace sie na ponizszej tablicy ostrzegawczej [X423/1407] wskazuja przy załozeniu spełnienia wymagan ADR, ze:
A. przewozony jest materiał stały reagujacy z woda, wydzielajacy gazy palne;
B. przewozony jest materiał w stanie niecałkowitego zestalenia;
C. przewozony jest materiał stały, reagujacy niebezpiecznie z woda, wydzielajacy gazy trujace;
D. przewóz moze byc realizowany cysterna o kodzie FL;
E. przewozony jest materiał stały zapalny, reagujacy niebezpiecznie z woda, wydzielajacy gazy palne;

25 - Zgodnie z wymaganiami dodatkowymi dla pojazdów:
A. w pojezdzie typu AT połaczenia akumulatora z wyposazeniem elektrycznym, które po uzyciu
głównego wyłacznika akumulatora pozostaje nadal zasilane powinno byc zabezpieczone przed
przegrzaniem;
B. przewody czujników ABS w pojezdzie typu FL nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia;
C. instalacja elektryczna wewnatrz przedziału ładunkowego pojazdu EXIII powinna byc pyłoszczelna;
D. w pojazdach EX/II oraz EX/III ogrzewacze spalinowe moga byc tylko instalowane dla ogrzania
kabiny kierowcy lub silnika;
E. w przypadku pojazdu typu FL przewody od akumulatora do zespołu sterowania zwalniaczem
elektrycznym powinny byc zabezpieczone bezpiecznikami lub wyłacznikami automatycznymi;

26 - Urzadzenie sterujace głównym wyłacznikiem akumulatora powinno znajdowac sie w kabinie kierowcy przy przewozie nastepujacych materiałów niebezpiecznych
A. UN1202, przepis szczególny 640K;
B. UN 1202, przepis szczególny 640M;
C. UN1080;
D. UN1001;
E. UN1075 w sztukach przesyłki;

27 - Które wymagania szczególne cystern odpowiadaja poszczególnym skrótom
A. TC - konstrukcja
B. TM - znakowanie
C. TT - wyposazenie
D. TA - badania
E. TE - zatwierdzenie typu

28 - Uzupełnieniem prawidłowej nazwy przewozowej zgodnie z przepisem szczególnym 274 moze byc:
A. nazwa chemiczna lub biologiczna;
B. nazwa handlowa dla nadtlenków organicznych;
C. nazwa techniczna;
D. w przypadku pestycydów wyłacznie nazwa biologiczna lub chemiczna;
E. nazwa handlowa stosowana w poradnikach naukowych;

29 - Wymóg dotyczacy wyposazenia pojazdu w zwalniacz:
A. dotyczy pojazdów o DMC powyzej 16t przewozacych materiały niebezpieczne luzem;
B. dotyczy pojazdów typu OX zarejestrowanych po raz pierwszy w dniu 30 czerwca 1993r
C. dotyczy wszystkich pojazdów przewozacych towary niebezpieczne;
D. dotyczy pojazdu FL o DMC powyzej 16t zarejestrowanego w dniu 1 lipca 1993r;
E. jest potwierdzony w swiadectwie dopuszczenia pojazdu;

30 - Okreslenie warunków przewozu w swiadectwie dopuszczenia przez własciwa władze kraju pochodzenia jest
konieczne w przypadku przewozu:
A. ogni sztucznych UN 0333;
B. próbek klasy 1 klasyfikowanych pod UN 0190;
C. materiałów niebezpiecznych kl. 5.2 , które wymagaja klasyfikacji przez własciwa władze kraju
pochodzenia;
D. próbek materiałów samoreaktywnych kl.4.1 wymienionych pod 2.2.41.4;
E. próbek nadtlenków organicznych kl. 5.2 wymienionych pod 2.2.52.4;

31 - Przewóz w temperaturze kontrolowanej dotyczy materiałów:
A. UN3240;
B. UN3231;
C. UN1989;
D. materiałów oznaczonych kodem klasyfikacyjnym SR1 i SR2;
E. Oznaczonych kodem klasyfikacyjnym P2;

32 - Oznakowanie kontenera-cysterny do przewozu materiałów klasy 2 oprócz oznakowania okreslonego pod
6.8.2.5.1 powinno zawierac:
A. napis "Izolacja cieplna" przy przewozie UN1977;
B. maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze;
C. całkowita pojemnosc wodna;
D. prawidłowa nazwe przewozowa gazu;
E. kod cysterny w przypadku kontenera wykonanego 1 czerwca 2003r;

33 - W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartosci granicznych poziomu skazenia podanych w przepisach ADR podczas przewozu przewoznik powinien:
A. podjac natychmiast działania w celu ograniczenia skutków niezgodnosci;
B. przekazac własciwej władzy informacje o przyczynach niezgodnosci i działaniach korygujacych;
C. podjac odpowiednie działania dla usuniecia przyczyn i okolicznosci, które doprowadziły do
niezgodnosci;
D. zbadac przyczyny, okolicznosci i skutki niezgodnosci;
E. poinformowac odbiorce, o przyczynach niezgodnosci i działaniach prewencyjnych;

34 - Oznakowanie pojazdu - baterii przeznaczonego do przewozu gazów skroplonych powinno zawierac:
A. całkowita pojemnosc elementów;
B. kod cysterny;
C. masa własna;
D. nazwa uzytkownika;
E. prawidłowa nazwe przewozowa gazu;

35. Oznakowanie cysterny przenosnej przeznaczonej do przewozu gazów skroplonych schłodzonych powinno zawierac:
A. nazwe uzytkownika;
B. najwieksza dozwolona mase ładunku;
C. nazwe materiału(ów) dopuszczonych do przewozu;
D. podcisnienie obliczeniowe;
E. zewnetrzne cisnienie obliczeniowe;

36 - Bebny i kanistry z tworzywa sztucznego moga byc uzywane przez okres:
A. 5 lat, dla niektórych materiałów;
B. 2 lat, dla niektórych materiałów;
C. 10 lat;
D. w zaleznosci od rodzaju towaru niebezpiecznego dla którego sa przeznaczone nie dłuzej niz 5 lat;
E. dopuszczane do ponownego uzycia po upływie 5 lat przez własciwa władze;

37 - Roczne sprawozdanie z działalnosci przedsiebiorstwa w zakresie transportu drogowego towarów
niebezpiecznych
A. jest obowiazany złozyc operator logistyczny dokonujacy załadunku i rozładunku materiałów
niebezpiecznych UN1202 i UN1203 w cysternach;
B. jest obowiazany złozyc przedsiebiorca przewozacy 2 razy w tygodniu materiał UN1202 w ilosci 5
bebnów po 200 litrów;
C. nie składa własciciel stacji paliwowej dokonujacy tylko tankowania pojazdów;
D. nie składa własciciel stacji gazu LPG dokonujacy tylko tankowania pojazdów;
E. jest obowiazany złozyc producent UN1170, III grupa pakowania pakujacy swoje wyroby w opakowania kombinowane zawierajace 5 litrowe kanistry i dokonujacy załadunku pojazdów;

38 - Naczynie cisnieniowe nie powinno byc przeznaczone do napełniania, jezeli:
A. nie było uzywane przez rok;
B. nie sprawdzono, ze naczynie znajduje sie w dobrym stanie technicznym;
C. wymagane oznakowanie dotyczace certyfikacji jest nieczytelne;
D. zostało uszkodzone jego wyposazenie obsługowe;
E. wymagane oznakowanie dotyczace badan jest nieczytelne;

39 - Temperatura na zewnetrznej powierzchni, z wyłaczeniem otworów i zamkniec zbiornika cysterny lub MEGC w trakcie przewozu:
A. nie powinna przekraczac temperatury 70°C;
B. moze przekroczyc temperature 60°C;
C. moze miec temperature 80°C;
D. moze miec temperature 70°C;
E. jest okreslona w dziale 6.7;

40 - Swiadectwo dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony:
A. wymagane jest w przypadku pakowania razem do jednego opakowania towarów klasy 1:
przedmiotów grupy zgodnosci B z materiałami grupy zgodnosci D;
B. wymagane jest w przypadku ładowania razem towarów klasy 1: przedmiotów grupy zgodnosci z
materiałami grupy zgodnosci D;
C. nie jest wymagane przepisami ADR w przypadku przewozu towarów klasy 1 grup zgodnosci B i D;
D. wydawane jest przez producenta kontenera lub pojazdu;
E. wymagane jest w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 4.1, klasy 5.2 i klasy 1;

41 - Roczne sprawozdanie z działalnosci przedsiebiorstwa w zakresie transportu drogowego towarów
niebezpiecznych :
A. powinno byc przesłane do konca stycznia nastepnego roku do Inspekcji Transportu Drogowego;
B. powinno byc przesłane do konca stycznia nastepnego roku marszałkowi województwa;
C. powinno byc przesłane wojewodzie;
D. powinno uwzgledniac wyłacznie ilosci przewozonych materiałów, których przewóz wymagał
oznakowania pojazdów tablicami barwy pomaranczowej;
E. powinno byc przechowywane przez przedsiebiorce przez okres 5 lat;

42 - Do obowiazków przewoznika nalezy:
A. przetłumaczyc dostarczona instrukcje zgodnie z obowiazujacymi jezykami krajów tranzytowych
przez które bedzie realizowane zadanie przewozowe;
B. usunac z zewnetrznej powierzchni napełnionej cysterny pozostałosci;
C. sprawdzic szczelnosc zamkniec cysterny po jej napełnieniu;
D. uzupełnic brakujace nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki przygotowanych do przewozu;
E. uzyskac dodatkowe zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia czy swiadectwa przed
przystapieniem do przewozu;

43 - Kierowac pojazdem z towarami niebezpiecznymi moze:
A. w przypadku prowadzenia pojazdu-cysterny, wyłacznie kierowca który ma uprawnienia do jej
oprózniania;
B. kierowca, który nie posiada zaswiadczenia ADR w przypadku przewozu materiału UN0237 w ilosci 300 kg pojazdem o DMC 4 tony;
C. kierowca w wieku 20 lat, jezeli posiada zaswiadczenie ADR;
D. tylko kierowca, który jest w stanie wykonac czynnosci okreslone w instrukcji pisemnej dotyczacej przewozonego towaru niebezpiecznego;
E. doradca ds. bezpieczenstwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych w zwiazku ze swoimi obowiazkami nie posiadajacy zaswiadczenia ADR;

44 - Kod 31HA1/Y/0502/D/Muller 1683/10800/1200 oznacza DPPL:
A. nie przystosowany do spietrzania;
B. którego najwieksza dopuszczalna masa brutto wynosi 1683 kg;
C. który powinien miec przeprowadzona próbe szczelnosci, jezeli jest napełniany pod cisnieniem
najpózniej w listopadzie 2004r.;
D. dla którego, ocene stanu zewnetrznego nalezy przeprowadzic najpózniej w listopadzie 2004r;
E. dla którego, ocene stanu wewnetrznego nalezy przeprowadzic w 2007r;

45 - Naczynie cisnieniowe nie powinno byc przeznaczone do przewozu, jezeli:
A. nie było uzywane przez rok;
B. wymagane oznakowanie dotyczace napełniania jest nieczytelne;
C. nie posiada wymaganych nalepek ostrzegawczych;
D. wyposazenie obsługowe jest niekompletne;
E. nie sprawdzono , ze naczynie znajduje sie w dobrym stanie technicznym;

46 - Czy sztuki przesyłki oznaczone nalepka ostrzegawcza nr 6.1 moga byc załadowane razem z karma dla
zwierzat na tym samym pojezdzie?
A. tak pod warunkiem zastosowania przepisu szczególnego CV28;
B. nie, chyba ze w kolumnie 19 tabeli 3.2 wpisano przepis szczególny CV13;
C. tak, tylko w transporcie miedzynarodowym;
D. tak, tylko w transporcie krajowym;
E. tak, jesli dokonano ich oddzielenia na samochodzie;

47 - Sztuki przesyłki z towarami klasy 7 z wyjatkiem sztuk wyłaczonych powinny byc oznaczone:
A. nalepka Kategoria III - Zolta jezeli maksymalny poziom promieniowania w kazdym punkcie
zewnetrznej powierzchni zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 mSv/h;
B. nalepka Kategoria II-Zółta jezeli wskaznik transportowy wynosi 0,04;
C. nalepka nr 7D;
D. zawsze nalepka Kategoria III- Zółta podczas przewozu w warunkach specjalnych;
E. w przypadku gdy wskaznik transportowy i poziom promieniowania na powierzchni odpowiadaja róznym kategoriom decydujace znaczenia ma poziom promieniowania;

48 - Pisemna instrukcja dla kierowcy:
A. powinna byc przechowywana w miejscu łatwo dostepnym;
B. powinna zawierac wskazówki dla lekarza;
C. powinna zawierac zwiezłe wytyczne dotyczace postepowania w miejscu awarii;
D. moze nie zawierac nr UN przy przewozie w cysternach;
E. jest nie wymagana podczas przewozu próznej nieoczyszczonej cysterny;

49 - Oznakowanie cysterny przenosnej przeznaczonej do przewozu gazów skroplonych nieschłodzonych powinno zawierac:
A. nazwe materiału(ów) dopuszczonych do przewozu;
B. nazwe uzytkownika;
C. podcisnienie obliczeniowe;
D. zewnetrzne cisnienie obliczeniowe;
E. najwieksza dozwolona mase ładunku;

50 - Odpowiedzialnym za wpisanie do dokumentu przewozowego informacji dotyczacych towaru niebezpiecznego jest:
A. doradca ds. bezpieczenstwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych;
B. kierowca;
C. nadawca;
D. przewoznik;
E. uczestnik przewozu okreslony w dziale 1.4.2;

Edytowany przez: Sławek, w: 2008/01/02 12:53
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.


    Tematy Autor Data
  thread link
Zadanie 2 modul podstawowy
Sławek 2008/01/02 12:04
  thread link
thread linkthread link Odp:Zadanie 2 modul podstawowy
MEG 2010/10/11 18:04
  thread link
thread linkthread linkthread link Odp:Zadanie 2 modul podstawowy
Dariusz Polak 2010/11/19 13:58
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Odp:Zadanie 2 modul podstawowy
MEG 2010/11/28 16:36

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2018 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS